Ustawy:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Rozporządzenia:

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Uchwały Rady Miasta Chorzów:

Uchwała Nr XIX/323/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 27.02.2020r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Chorzów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr XVI/308/15 z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXXVII/672/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 maja 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/308/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XIX/322/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 27.02.2020r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/308/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXI/344/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 16 kwietnia 2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chorzów

Uchwała Nr XXI/345/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 16 kwietnia 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr LII/949/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 6 września 2018r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

Uchwała nr III/33/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/949/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 6 września 2018r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

Uchwała nr IV/47/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 7 lutego 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/949/18 Rady Miasta Chorzów z dnia 6 września 2018r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

Uchwała Nr V/41/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 5.02.2015r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Uchwała nr XIX/316/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 27.02.2020r. w sprawie uchylenia uchwały nr V/41/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 05.02.2015r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała nr XIX/317/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 27.02.2020r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała nr XIX/319/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 27.02.2020r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XIX/320/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 27.02.2020r. w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/258/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 29.10.2015r. w sprawie uchylenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

Uchwała nr XIX/321/20 Rady Miasta Chorzów z dnia 27.02.2020r. w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/259/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 29.10.2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej w celach rekreacyjno-wypoczynkowych

Uchwała Nr XXXI/545/13 Rady Miasta Chorzów z dnia 28.02.2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta

Uchwała Nr XXV/406/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 30.08.2012r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.