Herb

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny

 

Prezydent Miasta Chorzów, na podstawie art. 6m ust. 2a Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), zawiadamia, że od 1 września 2017 r. zmianie ulega stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

 

Na mocy Uchwały Nr XXXVII/672/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 maja 2017r. w sprawie wyboru metody i ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będzie wynosić 12,00 zł od osoby na miesiąc, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. Każdy właściciel nieruchomości, którego zmiana będzie dotyczyć otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności po zmianie stawki, tj. do 15 października 2017 r.
W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wydana zostanie decyzja określającą wysokość opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu zgodnie z art. 6m ust. 2b Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289).